Aktualności (03-2017)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Utworzono: 2017-03-03

Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115 lok. 2, 00 – 140 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 11274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, z kapitałem zakładowym 83.038.863,40 złotych, wpłaconym w całości („Spółka”), informuje, że działając na podstawie,…

więcej

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji