Aktualności (03-2017)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Utworzono: 2017-03-03

Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115 lok. 2, 00 – 140 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 11274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, z kapitałem zakładowym 83.038.863,40 złotych, wpłaconym w całości („Spółka”), informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 MARCA 2017 ROKU (PIĄTEK), NA GODZINĘ 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Luiza Kwaśnicka, Bożena Strojnowska S. C. w Warszawie, przy ulicy Nowowiejskiej 5 lok. 13, 00-643 Warszawa.

W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, liczba akcji i głosów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika

Wszelkie informacjie wraz z dokumenetami związanymi z NWZA znajdują się TUTAJ->

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji